דחיית מועד הגשת מכרז ומענה לשאלות הבהרה

scroll to top