Bloomfield Naming 2023

מכרז פומבי מס' 5/2023 לקבלת זכות החסות הראשית (הכוללת Naming Rights) באצטדיון בלומפילד בתל–אביב-יפו

1. חברת היכלי הספורט תל–אביב-יפו בע"מ (להלן – "החברה") מזמינה את הציבור להציע הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 5/2023 לקבלת זכות החסות הראשית (הכוללת Naming Rights) באצטדיון בלומפילד בתל–אביב-יפו (להלן – "זכות החסות", "האצטדיון" ו-"המכרז" בהתאמה).
2. זכות החסות כוללת, בין היתר, את קריאת שם האצטדיון בשם המסחרי שיציע הזוכה במכרז, הכולל את השם "בלומפילד" כחלק מהשם, אחרי המילה הראשונה "אצטדיון" (לדוגמא: "אצטדיון בלומפילדXXX") והלוגו התואם, וחבילת זכויות והטבות נוספות הכוללת, בין היתר, זכות לפרסום במיקומים מרכזיים באצטדיון, שימוש בתא צפייה מרכזי, זכות לקיום אירועים ועוד, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
3. ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא לתקופה של שמונה (8) שנים עם אפשרות של הזוכה להאריך את ההתקשרות לתקופה של שמונה (8) שנים נוספות, מותנה בהארכת הזכויות של החברה באצטדיון ובכפוף לקיום כל התחייבויותיו של הזוכה בהסכם וכמפורט במסמכי המכרז.
4. שם החסות יהיה שם ומותג מסחרי של המציע בלבד, ולא שם של אדם פרטי, בין שהוא בחיים ובין שאינו בחיים, אלא אם הוא מותג מסחרי קיים או חלק ממותג מסחרי קיים.
5. התחרות במכרז תהיה על גובה דמי הזיכיון עבור זכות החסות.
6. על המציע לרכוש מהחברה את חוברת המכרז ולהגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז. כל סטייה מההוראות הקבועות בחוברת המכרז, עלולה לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
7. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה בכתובת: היכל מנורה מבטחים, רחוב יגאל אלון 51, יד-אליהו, תל–אביב-יפו , בימים א'-ה' (כולל) משעה 9:00 ועד לשעה 16:00, תמורת תשלום בסך של 1,000 ₪ (במילים: אלף שקלים חדשים) בתוספת מע"מ. הסכום לא יוחזר. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.sportpalace.co.il תחת לשונית "מכרזים" ותחת לשונית "ניימינג בלומפילד 2023".
8. את ההצעה יש להגיש במשרדי החברה עד לא יאוחר מיום 1.8.2023 בשעה 12:00 בצהרים.
9. מודעה זו כפופה לכל האמור במסמכי המכרז ונספחיו, ובכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה – מסמכי המכרז ונספחיו הם שיחייבו.
10. מטעמי נוחות, מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, אבל גם לשון נקבה במשמע.

כל הזכויות שמורות ©
חברת היכלי הספורט ת"א יפו