Tender 05/2016 – 3

מכרז פומבי מס' 5/2016 עם הליך תחרותי נוסף לאספקה, להתקנת קבע, לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים

גלול למעלה