08/2018

מכרז פומבי מס' 8/2018 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 3 לשער 4 בהיכל מנורה מבטחים – נספח שילוט

גלול למעלה