08/2022 הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

08/2022 הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

גלול למעלה