07/2018

מכרז פומבי מס' 07/2018 להשכרה והפעלה של חנות בסמוך לשער 10 בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה