דחיית מועד – 01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד – תשובות לשאלות הבהרה – חלק 3 ודחיית מועד להגשת הצעות

גלול למעלה