עדכון הגשה – 01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- עדכון אופן הגשת ההצעות ודחיית מועדים

גלול למעלה