תשובות לשאלות הבהרה 2 – 09/2019

תשובות לשאלות הבהרה 2  מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה