תשובות לשאלות הבהרה 07/2021

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 07/2021 לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

גלול למעלה