מענה לשאלות הבהרה – מכרז 08/2021

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 8/2021 להקמה ותפעול מתקן פרסום חוצות בחניון נירים בתל אביב

גלול למעלה