נוסח מודעה על הוספת מועד לסיור ודחיית מועד הגשת שאלות הבהרה

גלול למעלה