מכרז 04/2020 – מענה לשאלות הבהרה

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 4/2020 והסכם התקשרות לביצוע עבודות בניה ושיפוץ בחדר אירועים בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה