מכרז והסכם 07-2021

מכרז פומבי מס' 07/2021 והסכם התקשרות לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

גלול למעלה