כתב כמויות מעודכן 7/2021

כתב כמויות מעודכן למכרז פומבי מס' 07/2021 לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

גלול למעלה